• Výchovný a kariérový poradca

    • Výchovný poradca:  p. Irena SEČÍKOVÁ
                                                                   
     Kontakt:                       secikovai@gmail.com
                                            0918 668 115

     Konzultačné hodiny PRE RODIČOV:   

     • každý prvý pondelok v mesiaci od 15.30 h do 16.30 h
     • každú stredu od 10.00 h do 11.00 h
     • v  prípade potreby kedykoľvek (podľa dohody)

     Konzultačné hodiny PRE ŽIAKOV:     

     • každý utorok od 8.35 h do 09.30 h a po dohode

     Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie:

     • s triednymi učiteľmi a školskou psychologičkou pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
     • s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

     Činnosť výchovnej poradkyne:

     • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
     • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,
     • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.