• PROJEKT INKLÚZIA

    •   

      

     Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce - dopytovo-orientovaný projekt

     Operačný program:    Ľudské zdroje

     Kód výzvy:                 OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

     Kód projektu:             312011U377

     Názov projektu:          INKLÚZIA

     Realizácia projektu:    09.2019 – 08.2022

     Rozpočet projektu:     126 558,00  €

     Spolufinancovanie:     5 %

     Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy

      

     Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvoreného pracovného miesta zlepšiť študijné výsledky

     žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných

     problémov.

      

     Predkladaný projekt priamo nadväzuje na špecifický cieľ:1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku

     kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      

     Na potreby cieľovej skupiny budú reagovať aktivity, ktoré prispievajú k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov

     so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-

     vzdelávacom procese.

     S ohľadom na špecifický cieľ OP boli zvolené aj hlavné aktivity:

     1, vytvorenie 3 plných  pracovných miest na pozíciu asistenta učiteľa

     2, vytvorenie 0,5  pracovného miesta na pozíciu školský psychológ

      

     Z časového hľadiska bude projekt realizovaný v termíne 09/2019-08/2022. Časový harmonogram projektu bol

     nastavený s ohľadom na efektívne vynaloženie finančných prostriedkov na jednotlivé aktivity s cieľom úspešné

     realizovať hlavné výstupy projektu.

     Prvá hlavná aktivita: Činnosť asistentov učiteľov v našej škole bude realizovaná v priestoroch žiadateľa,

     personálne zabezpečená novou pracovnou silou. Cieľom aktivity bude zlepšenie školských výsledkov žiakov so

     ŠVVP, ktoré sa budú pravidelne overovať klasickým známkovaním žiakov a porovnávaním ich výsledkov s

     predchádzajúcimi testovanými obdobiami s cieľom zlepšenia školských výsledkov žiakov so ŠVVP.

      

     Asistenti učiteľa budú spolupracovať s učiteľom daného predmetu, budú napomáhať pri výrobe pomôcok a

     materiálov pre žiakov so ŠVVP, zabezpečovať zapojenie žiakov so ŠVVP do voľnočasových aktivít školy -

     divadlá, športové turnaje, zber papiera, výlety, exkurzie. Počas prestávok budú vykonávať dozor nad žiakmi so

     ŠVVP s cieľom začlenenia žiakov do bežného kolektívu.

      

     Druhá hlavná aktivita: Aktivity školského psychológa budú zamerané na tieto činnosti: poznáva osobnosť

     žiaka, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, ktorí sa

     nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom.

      

     Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho

     a skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s

     osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania. Vykonáva aj odborné činnosti psychologického

     poradenstva oblasti rodinných, pracovných a triednych sociálnych vzťahov.

      

     Poskytuje poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje

     podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení ako aj úzko spolupracuje s odbornými

     zamestnancami školy. Spoznaním osobnosti žiaka napomáha v priamom vyučovacom procese riešiť krízové

     životné situácie žiaka.

     V rámci publicity žiadateľ zabezpečí označenie objektov, priestorov budovy a školiacich miestností, v ktorých

     sa uskutočňujú aktivity projektu informačnou tabuľou/ plagátom vo formáte min. A3; viditeľným umiestnením

     loga ESF a EFRR s odkazom na Európsku úniu v priestoroch budovy (min. vo veľkosti A5), označenie

     informačných a odborných materiálov, dokumentov a propagačných predmetov vytvorených a využívaných v

     súvislosti s projektom. 

     Škola má  vlastné priestory s adekvátnym materiálno-technickým zabezpečením pre realizáciu projektu a

     dostatočné materiálno-technické zabezpečenie pre realizáciu aktivít projektu vzhľadom na charakter projektu.

      

     Podporné aktivity- Počas celej doby realizácie projektu bude žiadateľ využívať možnosť uplatňovania

     nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou. Taktiež žiadateľ zabezpečí publicitu a informovanosť projektu.