• Profil školy

    • Naša základná škola je škola s právnou subjektivitou. Poskytuje základné vzdelanie pre žiakov z obcí Pliešovce, Sása, Bzovská Lehôtka, Vojenský obvod Lešť, okolitých spádových usadlostí, ale aj žiakov širšieho okolia, ktorých rodičia prejavujú záujem o služby našej školy.

     Vychádzajúc z návrhu koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania - projekt Milénium - vytvára naša škola podmienky, aby si absolventi odniesli okrem vedomostí aj rozvinuté schopnosti:

     • účinne komunikovať so širším okolím
     • efektívne kooperovať
     • tolerovať postoje a názory iných
     • samostatne získavať informácie a kreatívne s nimi narábať
     • organizovať si vlastnú činnosť a prezentovať jej výsledky
     • efektívne využívať IKT

     Školský vzdelávací program je zameraný na:

     • vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka
     • vyučovanie nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka
     • posilnené vyučovacie hodiny cudzích jazykov
     • posilnené vyučovacie hodiny telesnej a športovej výchovy na prvom stupni
     • slovenského jazyka a matematiky (aplikačné úlohy, príprava na prijímacie skúšky v 9. ročníku)
     • samostatný predmet regionálna výchova v 6. ročníku
     • samostatné predmety dopravná výchova (5. ročník), prvá pomoc (6. ročník), domov a práca (7. – 9. ročník) zamerané na praktické vedomosti
     • Hejného metóda vyučovania matematiky vo vybraných ročníkoch
     • Daltonské prvky vyučovania na 1. stupni

      

     Edukačný proces, práca s triednym spoločenstvom:

     • vyučovanie anglického  jazyka od 1. ročníka metódou Jolly Phonics
     • prvky regionálnej výchovy začlenené v jednotlivých predmetoch na I. i II. stupni, samostatný predmet regionálna výchova v 6. roč.
     • využívanie učiva ako prostriedku na celostný rozvoj žiaka podľa programu tvorivo-humanistickej výchovy M. a M. Zelinovcov a programu prosociálnosti R. Olivara
     • začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných tried, práca podľa individuálneho vzdelávacieho programu
     • vytváranie inkluzívneho prostredia pre žiakov školy
     • rozvíjanie talentu žiakov - zapájanie do rôznych súťaží a predmetových olympiád
     • odborné poradenstvo školského psychológa, a špeciálneho pedagóga
     • činnosť asistentov učiteľa
     • práca triedneho spoločenstva ako špecifického výchovného prostredia určeného na sebapoznanie, sebaoceňovanie a sebareguláciu  žiakov
     • rozvoj životných zručností (aktívne počúvanie, sebareflexia, riešenie konfliktov) - ranné komunity na 1. stupni
     • rôzne formy edukácie - okrem vyučovacej hodiny, projektové vyučovanie, rôzne exkurzie, návštevy kultúrnych podujatí, tvorivé dielne (spolupráca s CEEV Živica v Zaježovej)
     • zavádzanie prvkov ITV na 1. stupni, daltonské prvky vo vyučovaní (rozvíjanie samostatnosti a zodpovednosti žiakov)
     • využívanie PC a internetu v edukačnom procese
     • organizovanie Žiackej vedeckej konferencie Heuréka
     • humanizácia vzťahu učiteľ - žiak (index direktivity 1 celá a viac u všetkých učiteľov)
     • aktívne učenie sa žiakov (minimum monologických výkladov učiteľov), rozvíjanie tvorivého a kritického myslenia žiakov
     • oznamovanie skúšania (obsah, termín, kritériá) - odstraňovanie stresu z overovania vedomostí
     • hodnotenie konkrétnych činov a nie osobnosti žiaka (v jednom hodnotiacom období môže žiak dostať negatívne výchovné opatrenie, ale aj pochvalu)
     • kultúra prostredia - úprava a starostlivosť o interiér i exteriér školy
     • environmentálna výchova, triedenie odpadu

       

     Záujmová činnosť:

     • pravidelná záujmová činnosť zameraná na oblasť športu (vybíjaná, volejbal, futbal, florbal,...) a umenia (výtvarné, divadelné)
     • činnosť Žiackej školskej rady (ŽŠR)
     • príležitostné mimovyučovacie aktivity podľa rozhodnutia žiackeho parlamentu a zachovávania tradícií školy (Jesenná slávnosť, Mikuláš v škole, zimné slávnosti, imatrikulácia prvákov, vianočný, veľkonočný jarmok, noc v škole, Deň detí, Heuréka - žiacka vedecká konferencia...)
     • možnosť využívania športového areálu (recipročne s telovýchovnou jednotou) - futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko s umelou trávou, tenisové kurty, volejbalové ihrisko, v zime ľadová plocha (všetko v bezprostrednej blízkosti školy)
     • alokované pracovisko Základnej umeleckej školy QuoVadis (ľudový tanec, gitara, husle, klavír, flauta, výtvarný krúžok)