• Štatút žiackej školskej rady - AKČNÁ PARTIA

    • Preambula

     My žiaci Základnej školy s materskou školou, Školská 27/14. Pliešovce, v zmysle demokracie, ľudských práv a práva dieťaťa vychádzajúc z prirodzeného práva žiaka na kvalitné vzdelávanie a vychádzajúc z práva učiteľa mať žiaka s dobrými ľudskými vlastnosťami usilujúc sa o uplatnenie spolupráce medzi nami žiakmi a pedagógmi, usilujúc sa o rozvoj duchovnej kultúry i zveľaďovania životného prostredia o zviditeľnenie našej školy a jej dobrého mena, uznášame sa prostredníctvom svojho práva voliť, na vzniku Žiackej školskej rady „Akčnej partie“ našej školy, zloženého z našich zástupcov – spolužiakov a sľubujeme rešpektovať jeho prácu a jeho uznesenia.

     Úvodné ustanovenie

     1. Žiacka školská rada „Akčná partia“ (ďalej ŽŠR)  tvorí  medzičlánok  medzi  žiakmi  a  učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.
     2. ŽŠR vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.
     3. Cieľom zriadenia ŽŠR ako dobrovoľného združenia, resp. záujmového útvaru, je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru,  samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

      

     Článok 1

      Školský parlament

     1. ŽŠR je iniciatívny a pomocný orgán školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.
     2. Poslaním ŽŠR je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
     3. Spolupracuje s vedením školy,  so žiakmi aj s učiteľmi školy.

      

     Článok 2

     Sľub člena ŽŠR

     Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na škole.  

     Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Ako člen parlamentu  budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy odovzdávať pravdivé informácie zo zasadnutí ŽŠR. Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.

      Článok 3

     Organizácia ŽŠR

     1. Členmi ŽŠR sú žiaci ZŠ – predsedovia a podpredsedovia  tried, ktorí sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. Predseda triedy, člen ŽŠR je volený vždy na jeden školský rok. Člena ŽŠR si volia žiaci 4. – 9. ročníka.
     2. V prípade nespokojnosti s jeho činnosťou má trieda právo ho odvolať a zvoliť si nového predsedu.
     3. Ak sa predseda triedy nezúčastní troch zasadnutí ŽŠR, ostatní členovia ŽŠR majú právo ho odvolať.
     4. Sídlom ŽŠR je Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce.
     5. ŽŠR pracuje pod vedením zástupkyne riaditeľa školy (koordinátorka ŠP) a učiteľmi (koordinátormi ŠP), ktorí boli vymenovaní do tejto funkcie zástupkyňou riaditeľa školy a riaditeľom školy.
     6. ŽŠR je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
     7. ŽŠR zasadá 1x do mesiaca, prípadne podľa dohody a potreby.
     8. Miestom stretávania je spravidla trieda, po dohode s koordinátormi (učiteľmi) ŽŠR.
     9. ŽŠR si pozýva na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá  na ich otázky. Hosťom môže byť okrem riaditeľky školy napr. výchovný poradca, koordinátor prevencie, resp. iní hostia (po vzájomnej dohode s koordinátormi ŽŠR).
     10. ŽŠR bola pridelená nástenka. ŽŠR si volí (okrem iných) funkciu Referent na zverejňovanie informácií – dvaja nástenkami, ktorí sa počas roka o nástenku starajú. Zverejňujú sa na nej otázky, ktoré sa chcú  žiaci opýtať učiteľov,  predsedov, pána riaditeľa. Nástenka umiestnená na spojovacej chodbe školy informuje o činnosti ŽŠR celú školskú komunitu a zároveň najaktuálnejšie informácie zdieľa aj na internetovej stránke školy.
     11. ŽŠR má možnosť využívať www. stránku školy (prepojenie na vlastnú stránku, ktorú pravidelne obnovuje spolu s povereným pedagógom). 

      

     Článok 4

     Zasadnutia školského parlamentu

     1. Program rokovania ŽŠR zostavuje predseda ŽŠR spolu s koordinátorom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni dopredu prostredníctvom nástenky a webovej stránky.
     2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí,  program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen ŽŠR v spolupráci s koordinátorom ŽŠR. Každá zápisnica bude prednesená a odovzdaná riaditeľovi školy.
     3. Členovia ŽŠR čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor na dolnej chodbe, resp. na dohodnutom mieste podľa pokynov koordinátora .
     4. Činnosť ŽŠR sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný  koordinátorkou ŽŠR a schválený riaditeľom školy, následne prijatý členmi ŽŠR na 2. stretnutí ŽŠR.
     5. Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je možné vykonať na základe dohody s koordinátormi ŽŠR, po predložení riaditeľovi školy a schválení nadpolovičnou väčšinou členov ŽŠR.

      

     Článok 5

      Úlohy člena  školského parlamentu

     1. Člen ŽŠR je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
     2. Na každé zasadnutia si člen ŽŠR nosí zošit (slovník), do ktorého si zapisuje všetko, o čom sa na ŽŠR rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.
     3. Zánik členstva v ŠP :
     1. vystúpením člen

     b) vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku

      c) zánikom ŽŠR

     Člen  ŽŠR sleduje nástenku a www stránku parlamentu. Zapája sa aktívne do činností a aktivít ŽŠR. Navrhuje a organizuje akcie ŽŠR.

     Článok 6

     Vlastnosti člena školského parlamentu

     Vlastnosti člena ŽŠR

     1. dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽŠR

     2. čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým v škole a mimo školy

     3. organizačné schopnosti

     4. zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní

     5. rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť argumentácie a vedenia dialógu

     6. vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny

     7. podporiť ostatných členov v ich aktivitách, nápadoch.

      Článok 7

      Práva a povinnosti ŽŠR

     Členovia ŽŠR sú volení na dobu jedného školského roku. Členovia školského parlamentu si na 2. stretnutí volia

     • predsedu
     • podpredsedu
     • zapisovateľa
     • 2 kultúrnych referentov (organizovanie podujatí, fotodokumentácia)
     • 2 referentov na podávanie informácií žiakom a všetkým zamestnancom školy
     • 2 referentov na zverejňovanie informácií (nástenka, web)


     Títo volení členovia ŽŠR tvoria výbor ŽŠR. Voľby prebiehajú verejne, priamym hlasovaním. 

     Súčasťou každého rokovania ŽŠR je riešenie pripomienok, ktoré získali členovia ŽŠR na triednických hodinách:

     • správanie žiakov
     • dochádzka
     • vzdelávacie výsledky
     • organizácia mimoškolských aktivít, súťaží a pod.
     • hodnotenie výzdoby a čistoty tried
     • návrhy na estetizáciu a čistotu školy
     • výsledky zberovej činnosti
     • iné návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality a klímy školy
     • hodnotenie práce a plnenie plánu ŽŠR, ktorí si ŽŠR schválil na svojom zasadnutí. 

      

      Článok 8

     Predseda ŽŠR

     1. Zasadnutie ŽŠR zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje v spolupráci s koordinátorom ŽŠR program zasadnutia.
     2. Predseda ŽŠR má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.
     3. Mimoriadne zasadnutie  ŽŠR môže zvolať len predseda parlamentu, alebo vtedy, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov ŽŠR.
     4. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda ŽŠR spolu s koordinátorom riaditeľovi školy.
     5. Informácie získané počas zasadnutia s pánom riaditeľom oznámi na ďalšom zasadnutí všetkým členom ŽŠR.
     6. Predseda ŽŠR má celkový prehľad o akciách, ktoré ŽŠR pripravuje.
     7. V spolupráci s koordinátorom sa stará o propagáciu a cieľ Schránky dôvery.
     8. Predseda ŽŠR v spolupráci s koordinátorom rozdeľuje úlohy súvisiace s konkrétnymi aktivitami jednotlivým členom ŠP.
     9. Predseda ŽŠR v spolupráci s koordinátorom riadi aj jednotlivé príspevky určené na nástenku a na www.zspliesovce.edupage.org  (stránku školy).
     10. Vedie členov ŠP k zodpovednému plneniu úloh a k aktivite.

     Článok 9

     Podpredseda ŽŠR

     1. Pomáha s vytváraním webovej stránky ŽŠR.
     2. Pomáha predsedovi ŽŠR s prípravou zasadnutí, tvorbou programu a s ďalšími aktivitami podľa požiadaviek koordinátora ŽŠR.
     3. V prípade neprítomnosti predsedu  parlamentu vedie zasadnutie ŽŠR.
     4. Pripravuje príhovory na zhodnotenie činnosti ŽŠR, prípadne na povzbudenie členov ŽŠR do plnenia svojej funkcie.

      Článok 10

     Zapisovateľ ŽŠR

     1.    Zapisovateľ pripravuje v spolupráci s koordinátorom prezenčné listiny a eviduje dochádzku členov ŽŠR na zasadnutiach.

     2.    V spolupráci s koordinátorom ŽŠR vypracuje zápisnicu v zmysle bodov programu, ktorý mu predkladá predseda.

     3.    Vypracovanú zápisnicu predkladá na podpis predsedovi a koordinátorovi ŽŠR na overenie a zápisnicu archivuje.

     4.    Zápisnicu v elektronickej podobe posiela riaditeľovi školy.

      Článok 11

     Kultúrny referent ŽŠR

     1.   Kultúrny referent ŽŠR spolupracuje s MZ a PK (metodické orgány školy) a zabezpečuje spoluprácu ŽŠR pri realizácii aktivít a podujatí v kompetencii týchto metodických orgánov.

     2.   Zabezpečuje informačný materiál o kultúrnych, zábavných, športových a iných podujatiach školy na nástenku ŽŠR.

     3.   Pripravuje podklady z kultúrnych akcií školy za účelom zverejnenia na webovej stránke školy.

     Článok 12

     Referent pre zberovú činnosť

     1.   Referent pre zberovú činnosť spolupracuje s koordinátorom pre environmentálnu výchovu a projekt Zelená škola – triedenie odpadu.

     2.   S týmto koordinátorom zabezpečuje a organizuje zberovú činnosť, jej propagáciu, realizáciu a vyhodnotenie.

     3.   Výsledky zberovej činnosti za jednotlivé kategórie spracuje do grafickej podoby a po schválení zabezpečí zverejnenie výsledkov prostredníctvom referenta na zverejňovanie informácií na nástenke školy.

      Článok 13

     Referent na zverejňovanie informácií

     1. Referent na zverejňovanie informácií prostredníctvom nástenky (nástenkár ŽŠR) má na starosti obnovovanie nástenky umiestnenej na  školskej chodbe.
     2. Pravidelne sa stará o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu na základe informácií a materiálov, ktoré si zabezpečuje od členov ŽŠR.
     3. Nástenkár ŽŠR úzko spolupracuje s predsedom parlamentu a koordinátorom ŽŠR, ktorí posúdia podobu a obsah informácií a dajú súhlas na zverejnenie.

      Článok 14

     Referent na podávanie informácií žiakom a všetkým zamestnancom školy

     1. Referent na podávanie informácií žiakom a všetkým zamestnancom školy má na starosti priame informovanie po triedach, zborovniach.  
     2. Pravidelne raz za mesiac informujú dohodnutým spôsobom všetkých vyššie uvedených.

     Článok 15

     Záverečné ustanovenia

          1.   Štatút školského parlamentu je povinný rešpektovať každý člen ŽŠR.

           2.   Štatút ŽŠR sa môže meniť a dopĺňať v zmysle bodu 5, Čl. 4 a na základe uznesenia ŽŠR formou dodatku.

           3.   Tento Štatút ŽŠR bol schválený na zasadnutí ŽŠR dňa   12.9.2019  a týmto dňom vstupuje do platnosti. 

      

     Predseda ŽŠR: Ševčuková Nikola                          Podpredseda ŽŠR: Guľášová Nina

     Koordinátor : Mgr. Ľubica Bezeková                     Riaditeľ školy: Mgr. Slavomír Matejka

      

     V Pliešovciach dňa 12.9.2019