• Nadpis

    • V našej škole pracuje školská psychologička PhDr. Ingrid Benešová.

     Počas konzultačných hodín:

     - poskytuje psychologické poradenstvo žiakom, zákonným zástupcom a pedagógom školy

     - individuálne alebo skupinovo pracuje s integrovanými (individuálne začlenenými) žiakmi – žiakmi s vývinovými poruchami učenia (poruchami čítania, písania alebo počítania), žiakmi s ADHD a s problémovým správaním, s nadanými žiakmi

     - podieľa sa na vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre integrovaných žiakov

     - venuje sa žiakom pri osobných, vzdelávacích a výchovných problémoch

     - uskutočňuje orientačnú psychologickú diagnostiku na žiadosť školy alebo rodiča, vždy so súhlasom rodiča

     - ak je to nutné, odporučí rodičom ďalšieho odborníka, aby ich dieťaťu pomohol

     - pracuje s triednymi kolektívmi, pôsobí pri prevencii šikanovania a drogovej prevencii

     - pomáha pri organizovaní psychologického vyšetrenia profesionálnej orientácie pre žiakov 8.ročníka

     - spolupracuje s odborníkmi Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Centra špeciálno-pedagogického poradenstva, s Mestskou políciou, Úradom verejného zdravotníctva a Domino centrom vo Zvolene.

      

     Telefonický kontakt: 045 / 5562 465

      

     Pracovný čas:

     Po: 8.00 - 15.30

     Ut: 8.00 - 13.30

     St:  8.00 - 13.30

      

     Školská zrelosť

     Skolska_zrelost.docx