PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Slavomír Matejka Vyučovanie informatickej výchovy 41 108
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Mentoring a koučing v školskom prostredí 15
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Mgr. Ľubica Bezeková Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15 72
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Využívanie školského informačného systému vo výchovnovzdelávacom procese 8
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Mgr. Anna Bosáková Učme sa učiť využívaním tabletov a interaktívnej techniky 8 77
Etnické čistky, genocídy, rasová intolerancia v dejinách 14
Manažment osobných financií 15
Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole 40
Mgr. Miroslav Kseňák Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou pomocou aktivizujúcej metódy "Živé obrázky" 10 86
Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10
Kin-ball na hodinách telesnej a športovej výchovy 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Mgr. Lucia Macková Rozvoj psychodidaktických a výskumných kompetencií učiteľov etickej výchovy 22 37
Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v základnej škole 15
Mgr. Eva Oremová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 169
Mgr. Anna Ratkovská Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15 15
Mgr. Daniela Savková rozširujúce štúdium - bio 60 60
Irena Sečíková Finančná gramotnosť 14 44
Kariérové poradenstvo 15
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
Darina Sýkorová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 25
Mgr. Alena Výbošťoková Interaktívna komunikácia v edukačnom procese 15 78
Myšlienkové mapy v edukácii 15
Moderné prezentačné nástroje v edukácii 15
Rozvoj čiteteľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 8
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25


© aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.01.2021