• Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy
     • Podmienky na prijatie dieťaťa do materskej školy

     • Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti na základe kapacitných možností materskej školy v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

      ·        spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku, (Deti mladšie ako tri roky môžu byť do materskej školy prijaté vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Deti mladšie ako tri roky sa pri prijímaní nesmú uprednostniť pred staršími deťmi; ich prijímanie je podmienené uspokojením žiadostí zákonných zástupcov detí vo veku od troch do šiestich rokov. Do materskej školy nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.)

      ·        dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

      ·        dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

      ·        dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      V prípade vyššieho počtu prihlásených detí, ako sú kapacitné možnosti materskej školy

      prednostne prijímame dieťana základe zákonných podmienok

      ·        ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

      ·        s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

      ·        s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

      a ostatných podmienok

      ·        ktoré majú v MŠ alebo v ZŠ staršieho súrodenca

      ·        ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu

      Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa        do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní.

      Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok sa zverejňuje na webovom sídle školy v termíne od 30. apríla do 31. mája.

      Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľ vydá spravidla najneskôr do konca júna.Na rozhodovanie riaditeľov o prijímaní detí do materskej školy, bez ohľadu na ich zriaďovateľa, sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, teda zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 


      Žiadosť o prijatie dieťaťa: ZIADOST_O_PRIJATIE_DIETATA_NA_PREDPRIMARNE_VZDELAVANIE.docx​​​​​​​


    • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
     • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na zápis do materskej školy, ktorý sa uskutoční v dňoch 02. mája 2019 - 15. mája 2019 v budove základnej školy v čase od 08:00 - 16:30.

     • Symboly jari - spolupráca s Podpolianskym osvetovým strediskom Zvolen

     • S Podpolianskym osvetovým strediskom má naša škola niekoľkoročnú vynikajúcu spoluprácu. Tentokrát nám pani Jágerová porozprávala o symboloch jari: oheň, voda, vajce, zeleň. Ukázala nám tradície z našej dediny, ktoré sa k symbolom viažu. Deti počuli, videli  a skúsili si: ako sa čarovalo z vody, okiadzalo, čo to bol mrváň a ako si vyrobiť voňačku. 

     • Futbalový turnaj ORANJES Junior CUP 2019

     • Dňa 16. apríla 2019 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili futbalového turnaja vo Zvolene ORANJES Junior CUP 2019, kde získali cenu Fair-play a krásne reprezentovali našu školu. Cenu najlepšieho strelca turnaja získal Jakub Barcík z 2.A triedy. Gratulujeme.

     • Deň narcisov - poďakovanie

     • Dňa 11. apríla 2019 žiaci našej školy (štvrtáci a štyri deviatačky) vyzbierali 790,32 €, ktoré boli odoslané na účet Ligy proti rakovine. ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili.

     • Dejepisná exkurzia

     • Aby sa história neopakovala, musíme si ju pripomínať. To bolo hlavnou myšlienkou dejepisnej exkurzie do Osvienčimu. Žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí sa dňa 16. apríla 2019 zúčastnili exkurzie,  si mohli pri pamätníku prečítať odkaz: Nech naveky zostane výkrikom zúfalstva a výstrahou pre ľudstvo miesto, na ktorom hitlerovci zavraždili asi poldruha milióna mužov, žien a detí, zväčša Židov z rôznych krajín Európy.

     • Tekovské dúpence

     • Do galérie Tekovské dúpence boli pridané fotografie.

      Riaditeľské voľno počas testovania 3.4.  bolo pre členov Cestovateľského krúžku možnosťou opäť cestovať vláčikom smerom na Šahy. Tentokrát si dvadsiatka cestovateľov zvolila za cieľovú stanicu Hontianske Tesáre.  Zo železničnej stanice sme sa príjemnou polhodinovou prechádzkou dostali k Tesárskym dúpencom. Jednodierka, dvojdierka a osemdierka sú obydlia vytesané v skale a slúžili ako ochrana obyvateľov pred nájazdami Turkov.  Výstup k osemdierke veru nebol jednoduchý a bez pomoci reťazí to nešlo. Polovica z nás to zvládla a stálo to za ten nevšedný zážitok. Potom už naše kroky smerovali k Tesárskej rokline. Uprostred lesa nás čakalo prekvapenie. Slovenský raj v malom. Pozorne sme kráčali náročným terénom a pozorovali krásy tiesňavy. Na konci cesty nám pani učiteľka rozdala výkresy, ceruzky a podložky. My sme si vybrali  pohodlné miesto a kreslili zákutie, ktoré sa nám páčilo. Z výkresov a fotografií sme v školskom bufete pripravili výstavu. Srdečne Vás na ňu pozývame. Po náročných cestách sme si dopriali chutnú desiatu a veselé stavanie kamenných veží.

      Čas strávený v prírode doplnený príjemným počasím rýchlo prešiel. My sme sa  vrátili do Pliešoviec a začíname pripravovať koncoročný výlet do Terchovej.  Najviac nás láka splav Oravy na rafte.  

    • ZBER PAPIERA
     • ZBER PAPIERA

     • Záchrana 1 stromu = 125 kg starého papiera

      Od 24. apríla 2019 do 3. mája 2019. Zapojte sa aj Vy.

      Papier môžete priniesť do ZŠ

      - ráno 7,30 - 7,45 hod.

      - poobede 13,30 - 14,00 hod.    (p. uč. Sýkorová)

     • Zápis budúcich prvákov

     • 5.a 6. apríla sa na našej škole uskutočnil zápis budúcich prvákov. Predškoláci prišli v sprievode svojich rodičov. Vo vestibule školy ich privítali žiaci školského parlamentu, ktorí im pomohli prekonať prvotné obavy. Malí predškoláci prišli výborne pripravení, pani učiteľky z MŠ v Pliešovciach i v Sáse môžu byť na svojich zverencov hrdé. My sme zas hrdí na našich žiakov, ktorí nám dobrovoľne, aj v sobotu, prišli pomôcť.

      POZRI FOTOALBUM

     • MAREC MECIAC KNIHY

     • V marci sa naši žiaci, viac ako inokedy, venovali knihám. V jednotlivých triedach počas mesiaca prebiehali rôzne aktivity.Prebehlo školské kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, kde do okresného kola postúpila z I.kategórie Michaela Ondrisková a z II.kategórie Ján Veľkov. Žiaci čítali svoje obľúbené knihy, do tried prišli čítať rodičia a starí rodičia, uskutočnola sa burza kníh. Koncom mesiasa si žiaci z prvého stupňa zmerali sily v literárnom kvíze.