• VYUČOVANIE OD 01. JÚNA
     • VYUČOVANIE OD 01. JÚNA

     • Vážení rodičia,žiaci. Od prvého júna otvárame našu prevádzku školy. Ako to budwe vyzerať a čo bude pre vás potrebné vedieť, či priniesť so sebou?

      RANNÁ DRUŽINA bude fungovať v čase od 06:30, do 07:40. Do rannej družiny môžete prísť v čase od 06:30, do 07:15.

      Pred šatňovými dverami bude umiestnený stojan s dezinfekciou, prosíme, aby ste si vydezinfikovali ruky. Je nám ľúto, ale vy rodičia nebudete môcť vstupovať do budovy a ani do šatne. Naši zamestnanci vášmu dieťaťu pomôžu radi. 

      Pri vstupe do šatne bude povereným zamestnancom odmeraná vášmu dieťaťu teplota.

      Následne na to dieťa po prezutí ide do svojej triedy. Deti nie sú v jednej triede, každé je umiestnené len vo svojej, už počas rannej družiny. 

      BEŽNÉ VYUČOVANIE začína príchodom do šatne. Už pri príchode na školský dvor žiadame žiakov, aby sa nezdružovali v skupinkách, ale priebežne vstupovali do šatne. Šatňa je otvorená od 07:30. Pred šatňou je umiestnený stojan na dezinfekciu rúk a poverený zamestnanec meria teplotu.

      Po prezutí žiaci idú priamo do svojich tried. Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom do triedy.
      Maximálny možný počet žiakov v triede je 20. Každá trieda bude mať svoj individuálny rozvrh - väčšinou blokovou formou - to znamená, že sa budú učiť počas dňa viacero predmetov prepojených. Počas dňa bude prebiehať vyučovanie len s jedným vyučujúcim, nebudú sa tvoriť žiadne skupiny. Každá trieda bude mať prestávku v rôznom čase. 

      Vyučovanie bude prebiehať individuálne pre každú triedu - maximálne do 12:10. Vyučovanie môže prebiehať i von - odporúčame do školy nosiť športové oblečenie umožňujúce voľný pohyb. Žiaci môžu stráviť výučbou von aj celý deň.

      Takisto obed bude v rôznom čase. Na chodbách a takisto pred jedálňou budú stojany s dezinfekciou rúk. V triedach a na wc je k dispozícii tekuté mydlo spolu s papierovými jednorazovými utierkami.

      Školský bufet nebude fungovať až do septembra. 

      V školskej jedálni bude vždy len jedna trieda - podľa rozpisu. Žiaci si samostatne neberú ani príbor, ani taniere - všetko dostanú individuálne pri okienku od pani kuchárky. 

      Školský klub detí pokračuje následne na to. Každá trieda má svoj vlastný klub - ostáva pôvodné zloženie detí, skupiny sa navzájom nemiešajú.

      Žiaci piateho ročníka odchádzajú po ukončení vyučovania, prípadne po obede. Mladší žiaci individuálne podľa vyplnených dotazníkov.

      Niekoľko ďalších dôležitých informácií:

      Každý žiak musí mať od rodičov zabezpečené dve rúška. Rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) má zabalené so sebou v taške.

      Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. To znamená, že žiaci vo svojej skupine a triede rúška mať nemusia.

      Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.

      V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

      Dôležité - Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie ( Priloha_2.pdf ) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

      V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte riaditeľa školy - 0944 069 167.    • DOTAZNÍK K NÁSTUPU DO ŠKOLY
     • DOTAZNÍK K NÁSTUPU DO ŠKOLY

     • Vážení rodičia, vzhľadom na plánované otvorenie škôl a školských zariadení pre žiakov od prvého, po piaty ročník od prvého júna vás žiadam o vyplnenie on-line dotazníku, či vaše dieťa nastúpi do školy, alebo nie. Takisto, či máte záujem o stravovanie a školský klub detí. Všetky ďalšie informácie budeme rozposielať postupne.Ďakujem. - Dotazník nájdete tu: DOTAZNÍK

    • Prihlášky na stredné školy - konzultačné hodiny
     • Prihlášky na stredné školy - konzultačné hodiny

     • Vážení rodičia, blíži sa termín podania prihlášok na stredné školy - do 15. mája 2020. 

      Na prihláške nie je potrebné potvrdenie od lekára. Je však potrebný podpis rodiča - ako zákonného zástupcu, nakoľko prihlášky budeme odosielať poštou, nie elektronicky.

      Keďže sa viacerí z vás rozhodli pre zmenu školy, alebo potrebujete poradiť, ponúkame vám možnosť konzultácie. V rámci konzultačných hodín vás prosíme, aby ste prišli prihlášku aj podpísať. 

      Na konzultáciu sa hláste telefonicky u pani učiteľky Sečíkovej - 0918 668 115, aby sme predišli tomu, že sa nás stretne v danom čase viac.

      Na konzultáciu si zabezpečte rúško i rukavice. Konzultácie budú prebiehať v piatej triede na prízemí v budove školy.

      Konzultačné dni:

       Streda 6. mája 2020 od 13:00 do 17:00
       Štvrtok 7. mája 2020 od 9:00 do 13:00
       Pondelok 11.mája 2020 od 13:00 do 17:00

     • Informácie o prijímacom konaní na stretné školy

     • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

      Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača

      1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

      1.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      1.3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10.apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

      1.4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.

      1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      1.6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      1.7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      2. Riaditeľ základnej školy

      2.1. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.3. a 1.4. na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

      2.2. Riaditeľ základnej školy odošle za jedného žiaka   na vzdelávanie poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom.

      3. Riaditeľ strednej školy

      3.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s prílohou č.2. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné.

      3.2. Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      3.3. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

      3.4. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

      3.5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      3.6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

      3.7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      3.8. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

      3.9. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

      4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)

      4.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      4.2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie.

      4.3. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac. Možnosť zvýšenia počtu žiakov sa nevzťahuje na študijné odbory skupiny 82 a 86.

      4.4. Riaditeľ strednej školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

      4.5. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu prea) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.

      5. Spoločné ustanovenia

      5.1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

      5.2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.

      5.3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

      5.4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 5.1 a 5.2.

      5.5. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú.

      5.6. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      5.7. Toto rozhodnutie sa primerane vzťahuje aj na prijímanie žiakov na výchovu a vzdelávanie do odborného učilišťa alebo do praktickej školy.

      5.8. Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.

      5.9. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      5.10. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020.

    • Zápis do materskej školy
     • Zápis do materskej školy

     • Zápis detí do materskej školy na  školský rok 2020/2021 sa uskutoční od  30. apríla do  31.mája 2020

       

      1. Zápis budeme organizovať bez osobnej prítomnosti detí  a rodičov výlučne elektronickou formou.
      2. Elektronickú prihlášku nájdete tu: https://forms.gle/snWdCPjSbQN8ohFL7
      3. V prípade, že vám situácia neumožňuje vyplniť prihlášku elektronicky, kontaktujte riaditeľa školy (p. Matejka 0944 069 167), alebo poverenú pani učiteľku (p. Golianová 0907 630 363)
      4. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní  nebudeme vyžadovať súčasne so žiadosťou. Toto potvrdenie doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne a to na vyzvanie MŠ, najneskôr do 31.8.2020 (v závislosti od doby trvania danej situácie - COVID 19).

      Ďakujeme za prejavenú dôveru.