• OPATRENIA DO 14.09.2020
     • OPATRENIA DO 14.09.2020

     • Ranný filter s meraním teploty.


      Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter s meraním teploty.


      Žiak prinesie zákonným zástupcom podpísané vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia
      tlačivo: DOTAZNIK_ZACIATOK_ROKA.docx


      Žiakom bude priebežne meraná teplota:


      Ak je žiakovi nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 °C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja ešte 2 krát, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 °C, nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne.

      Rodič doma postupuje štandardne. Ak dieťa počas dňa vykazuje v domácom prostredí akékoľvek príznaky ochorenia, zákonný zástupca zabezpečuje starostlivosť o dieťa obvyklým spôsobom. Ak ide o ľahké príznaky, ktoré dokáže zvládnuť bez pomoci lekára, nechá dieťa doma do ústupu príznakov.
      Po upravení zdravotného stavu prichádza dieťa do školy a pri nástupe predkladá


      Prehlásenie o bezinfekčnosti VYHLaSENIE_-_BEZINFEKCNOST.docx​​​​​​​ podpísané rodičom.

       

      Ak je zdravotný stav dieťaťa taký, že je potrebná rada, prípadne vyšetrenie dieťaťa, rodič kontaktuje lekára všeobecnej starostlivosti o deti telefonicky, mailom, alebo iným dištančným spôsobom a ďalej postupuje podľa jeho pokynov.

      Ak dieťa nepríde do školy z dôvodu ochorenia trvajúceho viac ako 3 po sebe nasledujúce dni a ochorenie vyžadovalo návštevu lekára, rodič pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy predloží Potvrdenie o chorobe, vystavené príslušným lekárom.

      Pri vstupe budú žiaci do budovy vpúšťaní priebežne, dodržujú pokyny pedagogického dozoru, prezujú sa a veci si odložia v šatni.
      Pri vstupe do interiéru školy si žiak vydezinfikuje ruky. Potom odchádza do kmeňovej učebne svojej skupiny.
      Žiak si po odložení vrchného odevu a náhradného rúška odchádza umyť ruky pod tečúcou vodou s použitím tekutého mydla po dobu najmenej 20 sekúnd.


      Žiaci 1.stupňa, ktorí nenavštevujú školský klub detí, odchádzajú po skončení vyučovania domov.


      Dezinfekcia:


      Žiaci si pri vstupe do školy, do jedálne, na WC a kedykoľvek je potreba, dezinfikujú alebo umývajú ruky. V prípade alergie na dezinfekčné prostriedky si zákonný zástupca zabezpečí individuálnu dezinfekciu žiaka, ktorú si bude žiak nosiť so sebou.

      Pravidelnú dezinfekciu priestorov školy zabezpečí škola na vlastné náklady.
      Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, ktoré si žiak odloží do skrinky.


      Ochrana tváre, rúško:

      Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, žiaci 2.stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

      Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bude nosiť rúško alebo ochranný štít.
      Pohyb žiakov a zákonných zástupcov v škole:

      Pohyb zákonných zástupcov v priestoroch školy je zakázaný, v nutnom prípade je potrebné zvoniť na zvonček pri dverách hlavného vchodu.
      V prípade potreby (žiak ťažko znáša odlúčenie od rodiča), budú mať zákonní zástupcovia žiakov 1.ročníka povolené sprevádzať svoje dieťa do triedy, za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. Rodič po odovzdaní dieťaťa do triedy neodkladne odchádza.


      Rôzne aktivity sa budú organizovať tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku, či už v areáli školy alebo mimo neho, podľa klimatických podmienok.

      Minimálne do 14.09.2020 sa žiaci budú minimálne miešať s ostatnými spolužiakmi školy, budú sa pohybovať v skupinách/triedach.

      Presun skupín/tried žiakov, pohyb po chodbách, návšteva zariadení osobnej hygieny (WC), spoločných priestorov je organizačne zabezpečená nasledovne:

      Pedagogickí pracovníci umožnia žiakom využívanie zariadení na osobnú hygienu počas vyučovacích hodín, pričom budú dohliadať, aby sa žiaci nestretávali a nezotrvávali v zariadeniach. Z triedy/skupiny púšťajú na WC jedného až dvoch žiakov naraz, ďalší žiaci môžu ísť až po vrátení žiakov do triedy.

      Vyučujúci v triede poskytne žiakom počas vyučovania primeraný čas na oddych a aj na občerstvenie, bez toho aby žiaci opúšťali kmeňovú triedu.

      Žiaci na 1. aj 2.stupni sa budú vyučovať vo svojich kmeňových triedach (nepresúvajú sa do odborných učební).

      Telesná výchova sa bude realizovať jedine v exteriéri. Telocvičňa sa do 20.9. 2020 nebude využívať.

    • PRVÝ DEŇ V ŠKOLE
     • PRVÝ DEŇ V ŠKOLE

     • V Základnej škole s materskou školou Pliešovce prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná. ZŠ s MŠ Pliešovce informuje rodičov o aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatreniach v základnej škole a celkovej organizácii chodu zariadenia na webovom sídle školy.

      Organizácia otvorenia školského roka 02.09.2020

      Prvý ročník: otvorenie šk. roka sa uskutoční o 08:00 hod pred budovou školy s dostatočným odstupom, rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. V prípade nepriaznivého počasia bude otvorenie v triede.

      Ostatné triedy: slávnostné otvorenie šk. roka sa nerealizuje. Otvorenie školského roku bude bez sprievodcov vo svojej triede o 8.00 hod, kde budú informovaní triednymi učiteľmi o hygienicko-epidemiologických opatreniach v škole a o organizácii šk.roka 2020/21. Vyučovanie bude končiť o 10:00.

      Žiaci zo Zaježovej môžu počkať do 11:00 na odchod autobusu v oddeleniach ŠKD. Pre ostatných žiakov bude fungovať ŠKD od 03.09.2020.

      Nástup žiakov do školy je od 7:30 do 7:50 hod.

      Od 03.09.2020 je prevádzka školy od 06:00 (ranná družina), do 16:30.

      Žiaci majú vyučovanie od 03.09.2020 podľa zverejneného rozvrhu.

    • PRIHLASOVANIE NA STRAVU
     • PRIHLASOVANIE NA STRAVU

     • Milí rodičia.

      V on-line dotazníku https://forms.gle/ChD17T5i44D32Y7o6 môžete prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni.

      V školskom roku 2020/2021 máme stanovené tretie finančné pásmo.

      Štátna dotácia v roku 2020 na stravu pre dieťa a deň, kedy je dieťa v škole, je 1,20€.

      Doplatok rodiča za dieťa, ktoré navštevuje 1. stupeň ZŠ, je 0,01 € za obed.

      Doplatok rodiča za dieťa, ktoré navštevuje 2. stupeň ZŠ, je 0,10 € za obed.

      Poplatok za réžiu je stanovený na 3,00 € za mesiac. Tento poplatok sa vypláca dvakrát ročne. Za mesiace september - december (spolu 12,00 €) v termíne do 20. októbra a za obdobie január - jún (spolu 18,00 €) v termíne do 20. februára.

      Prvý školský deň - 02. septebra sa nevarí. Stravovanie prebieha od 03. septembra.

      V prípade, že poberáte dávky v hmotnej núdzi, polatok za réžiu v ŠJ, po predložení dokladov a žiadosti, Vám bude odpusteý.

      Ďakujeme.

    • Prihlásenie do ŠKD
     • Prihlásenie do ŠKD

     • Milí rodičia, prosíme o vyplnenie nasledovnej on-line prihlášky https://forms.gle/DzmCQ3RsUNf3mi3j6 do školského klubu detí (ŠKD). Školský klub detí navštevujú deti od 1. až po 4. ročník (prípadne na žiadosť rodiča i starší). Prebieha v čase od konca vyučovania do 16:30. Ranný klub detí prebieha v čase od 06:00, do 07:30.Ranný klub detí môžu navštevovať deti od prvého, až po deviaty ročník.

      Poplatok za činnosť ŠKD (popoludňajšia) je 06,00 € mesačne. Pokiaľ dieťa navštevuje rannú i popoludňajšiu ŠKD, poplatok ostáva v sume 6,00 € mesačne.

      Platba je dvakrát ročne: 

      • za obdobie september - december, v sume 24,00 €. Splatnosť do 20. októbra.
      • za obdobie január - jún, v sume 36,00 €. Splatnosť do 20. februára.

       

      Pokiaľ bude dieťa navštevovať len ranný klub detí, poplatok za ŠKD je vo výške 3,00 € mesačne.

      Platba je dvakrát ročne: 

      • za obdobie september - december, v sume 12,00 €. Splatnosť do 20. októbra.
      • za obdobie január - jún, v sume 18,00 €. Splatnosť do 20. februára.

      V prípade, že poberáte dávky v hmotnej núdzi, polatok za ŠKD po predložení dokladov a žiadosti, Vám bude odpustený.

       

    • Prihláška nemecký jazyk / domov a práca (7. - 9. ročník)
     • Prihláška nemecký jazyk / domov a práca (7. - 9. ročník)

     • Vážení rodičia žiakov 7. - 9. ročníka. Prosíme vás o vyplnenie nasledovného on-line dotazníka https://forms.gle/Patc3KgHiEGsfxFf7, v ktorom zisťujeme záujem o výučbu druhého cudzieho jazyka. V zmysle inovovaného školského plánu ponúkame u nás v škole vyučovanie nemeckého jazyka (ako druhého cudzieho jazyka) od 7. ročníka. Prihláška je platná jeden školský rok - v priebehu roka nie je možná zmena. V prípade, ak by ste mali záujem o začiatok výučby vo ôsmom, prípadne deviatom ročníku, Vaše dieťa bude v skupine so žiakmi, ktorí sa už jazyk učili rok, resp. dva. Ako alternatíva k výučbe cudzieho jazyka je predmet "Domov a práca", kde žiaci získajú základné vedomosti o ekonomike, získajú manuálne zručnosti, či absolvujú prípravu jednoduchých jedál.