• Pozvánka na stretnutie rodičov a priaznivcov...

     • Srdečne pozývame

      DOBA DOBROVOĽNÍCKA

      Časť prvá:    Búrka mozgov (Brainstorming) – Dajme hlavy dokopy

      KEDY: 27.11.2018 o 16:30

      KDE: školský bufet Dobroš

      ČO: stretnutie rodičov alebo ľudí spriaznených:

      ...ktorí nechcú len podpisovať známky, písať ospravedlnenky, chystať desiatu

      ...ktorým nestačí iba klásť každodennú otázku “čo bolo v škole?”

      ale ktorí by radi:

      ...spravili čosi pre našu spoločnú školu

      ...žili spolu s deťmi aj ich školský a mimoškolský čas a pomohli budovať lepšie vzťahy

      ...strávili veselé chvíle na brigádach a mali dobrý pocit              zo spoločného diela

      AKO:  Zima je najlepší čas na plánovanie, a tak začíname posedením pri čaji a káve. Skúsime použitím metódy “brainstorming” pozbierať čo najviac nápadov a možno aj ciest, ktoré by viedli k ich realizácii.

       

      PS: Ak nemôžete prísť, ale radi by ste sa pridali, zastavte sa v bufete/ píšte na: ankavalentyniova@gmail.com

      Tešíme sa na vás

       Anka Valentýniová, Vlaďa Ďurčová, Ľubka Bezeková

       

       

      Srdečne pozývame

    • TESTOVANIE 5 2018 - HARMONOGRAM TESTOVANIA
     • TESTOVANIE 5 2018 - HARMONOGRAM TESTOVANIA

     • Testovanie 5-2018 21. november 2018 (streda)

       

      Matematika

      8:00 – 8:10 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      8:10 – 8:20 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      8:20 – 9:20 (60 min) administrácia testu z matematiky

      9:20 – 9:25 (5 min) zbieranie testov a OH

       

      9:25 – 9:45 (20 min) Prestávka

       

      Slovenský jazyk a literatúra

      9:45 – 09:55 (10 min) úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

      09:55 – 10:05 (10 min) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

      10:05 – 11:05 (60 min) administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

      11:05 – 11:10 (5 min) zbieranie testov a OH Záver testovania

       

      11:10 – 11:30 (20 min) komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení testovania

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Riaditeľ školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje z organizačných dôvodov - celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka - TESTOVANIE 5 2018 ,žiakom I. – IV. ročníka a žiakom VI. - IX. ročníka riaditeľské voľno dňa 21. novembra 2018 (streda).

     • Tvorivé dopoludnie vo Zvolene

     • Príjemne vyletnený 13. november 2018 svojím teplým, slnečným počasím sprevádzal nás, výletníkov, na ceste do Zvolena už od rána. Najskôr sme sa posilnili voňavými dobrotami v Kremnickej pekárničke. Potom sa nás v Podpolianskom osvetovom stredisku ujala milá pani lektorka Sandra Kossárová, ktorá nám predviedla tajomstvá voskovej batiky.  Bez zbytočných rečí sme sa zahĺbili do tvorivej práce, pri ktorej deti mysleli na ľudí, ktorých majú radi a chcú ich svojimi hotovými dielkami obdarovať. Na spiatočnej ceste sme ešte zavítali do priestorov Starej radnice a pozreli sme si nielen autorskú výstavu fotografií, ale aj archeologické nálezy z Pustého hradu. Vytešili  sme sa na detskom ihrisku i v nákupnom centre. Dopoludnie plné drobných radostí pripravila pre našich žiakov pani učiteľka Zuzka Šajbanová.

     • JESENNÁ SLÁVNOSŤ A 100. VÝROČIE 1. ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY

     • Mami, oci, stará mama, starý otec, krstná mama, krstný otec,  aj vy ste počuli, že oslavujeme storočnicu prvej republiky?

      Vieme, že 1. Československá republika oslavuje 100 rokov, z tohto dôvodu sme sa dňa 29. 10. 2018 stretli vo vašom sade pliešovskej školy pri sadení symbolickej lipy.

      Hm, 100 rokov to je teda veľa. Čo myslíte, ako taká storočná vlasť vyzerá?

      Taká je krásna, tá rodná zem moja!

      Krásne má tie hory vôkol nej čo stoja!

      Krásne je i to nebo nad tými horami!

      Takže 100-ročná vlasť je krásna! Objíma nás, tak ako vy objímate mňa svojimi pracovitými a mozoľnatými rukami.

      Ďakujem, že ste prijali pozvanie a prišli ste sa pozrieť na sadenie lipy, výstavku v našej škole, kde je zariadená tradičná izba s ukážkami starých a nových predmetov, na výstavku fotografií, či na výstavku prác žiakov k 100. výročiu republiky.

      Ďakujeme, za krásne popoludnie s milým programom, ktorí ste pre nás pripravili. Ďakujeme, že ste nás, ratolesti naše, pesničkami, básničkami potešili.

      Príroda, vlasť, domov, rodina to sú najväčšie hodnoty!

      Všetci sme jedna veľká rodina, ktorá si váži hodnoty svojej domoviny.  

      Aj Štefánik s Masarykom (ktorých stvárnili chlapci deviateho ročníka),  keď chodili po škole, rozprávali nám o našej vlasti.

      Bol to krásny deň, plný, úcty, spomienok a príjemných chvíľ.

      Aká je krásna, tá rodná zem moja! Sladké sú i výroby – napečené štrúdle, ktorými sa hostia ľudia, čo vôkol stola stoja.

      A na záver nezabúdajme na slová veľkého Slováka M. R. Štefánika: buďme energickí a vedomí si cieľa, ovládajme svoj osud, učme ľudí veriť, milujme ich napriek všetkým chybám, pracujme a učme pracovať iných. O rok sa znova stretneme na Jesennej slávnosti u vás v ZŠ s MŠ Pliešovce!

      FOTOALBUM

    • Noví obyvatelia v sade
     • Noví obyvatelia v sade

     • Tento týždeň nám pribudli v sade noví obyvatelia. Na to, aby sa u nás dobre cítili, prosíme všetkých, aby koníky v žiadnom prípade nekŕmili (ani jabĺčka, či suché pečivo), mohlo by im to spôsobiť vážne problémy.

    • ŠAMPIÓNI ŠKOLSKEJ PARTICIPÁCIE
     • ŠAMPIÓNI ŠKOLSKEJ PARTICIPÁCIE

     • Pani učiteľka Ľubka Bezeková (i pani zástupkyňa) vedie ďalší rok našu "akčnú partičku" - členov žiackej školskej rady. V spolupráci s Inštitútom pre aktívne občianstvo naša partička prijala tento rok ako jednu z výziev prácu na projekte s názvom Šampióni školskej participácie". Čo sa vďaka tomuto projektu môžu naši žiaci naučiť a čo môžu získať?

      • 3 trojdňové inšpiratívne tréningy pre koordinátorov a koordinátorky žiackych školských rád (ŽŠR)  zamerané na zručnosti v oblasti činnosti ŽŠR a tvorby demokratickej a participatívnej klímy na škole, vedené skúseným trénerom a mentorom Dávidom Králikom,
      • cenné individuálne odporúčania pre podporu participácie žiakov na vašej škole a ich záujem zapájať sa do aktivít na škole, v komunite či spoločnosti,
      • možnosť zorganizovať Študentské voľby na svojej škole,
      • možnosť spolutvoriť s tímom expertov návrh stratégie pre podporu participácie detí a mládeže,
      • možnosť zapojiť sa do celoslovenského výskumu a získať tak diagnostiku ŽŠR na vašej škole,
      • ale najmä možnosť byť súčasťou komunity koordinátorov a koordinátoriek ŽŠR  s výnimočným prístupom k rozvoju občianskych kompetencií svojich žiakov
      • vytvoriť alebo skvalitňovať činnosť ŽŠR a tým podporovať participatívne a demokratické prostredie na svojej škole,
      • rozvíjať svoje zručnosti v oblasti koordinácie ŽŠR,
      • byť príkladom dobrej praxe aj pre ďalšie školy,
      • prispieť k pozitívnej zmene v školstve na Slovensku

       

       

       

       

    • Možný výskyt pedikulózy (vší)
     • Možný výskyt pedikulózy (vší)

     • Vážení rodičia, nástup do školy po prázdninách, zvýšený počet detí na jednom mieste, prináša každoročne so sebou i nemilú vec - výskyt vší. Žiadame Vás preto o pravidelnú a dôkladnú kontrolu vlasov Vášho dieťaťa. V prípade, ak Vás táto nepríjemnosť zastihne, dajte nám prosím vedieť.

    • ŠKOLA, KTORÁ MENÍ SVET
     • ŠKOLA, KTORÁ MENÍ SVET

     • S hrdosťou Vám predstavujeme prvý z projektov, na ktorom budeme pracovať tento (nielen) školský rok. O čom je projekt "Škola, ktorá mení svet"?

      Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju. „Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie,“ zhrnula Jana Feherpataky-Kuzmová, riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo, ktorý je autorom a realizátorom projektu. (Podľa tlačovej správy zo 7.9. 2016)

      Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo (http://ipao.sk/). Sledujte nás aj na našom Facebooku (https://www.facebook.com/ipao.sk).

       

    • ŠKOLA INKLUZIONISTOV
     • ŠKOLA INKLUZIONISTOV

     • Viete čo je to inklúzia, počuli ste už o slove inklúzia? Je to niečo podobné ako integrácia? Týka sa len detí, ktoré majú určitý hendikep? 

      Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie.

       

      Zjednodušene by sa teda dalo povedať, že v rámci integrácie sa usilujeme o prispôsobenie dieťaťa škole, zatiaľ čo inkluzívne vzdelávanie sa snaží o prispôsobenie vzdelávacieho prostredia deťom a ich potrebám.Integrácia vo vzdelávaní je postavená na predpoklade, že existuje „normálny" alebo bežný žiak. Deťom, ktoré sa od tejto normy odlišujú, je priznaný status žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pri integrácii je cieľom vzdelávania pomocou špeciálnej starostlivosti a špecifických metód a postupov „kompenzovať" ich znevýhodnenia tak, aby boli schopné dosiahnuť nastavené štandardy, ktoré sú spoločné pre všetky deti. 

      Inkluzívne vzdelávanie naopak vychádza z predpokladu, že každé dieťa je jedinečné, má svoje silné aj slabšie stránky, teda aj jedinečné vzdelávacie potreby. Rôznorodosť detí v triede a v škole je vnímaná ako niečo prirodzené a normálne. Cieľom inklúzie je pomôcť všetkým deťom naplniť svoj potenciál a dosiahnuť osobné maximum v prirodzenej skupine svojich rovesníkov. 

      V prípade inkluzívneho vzdelávania, ktoré je v súčasnosti v pedagogike celosvetovým trendom, môžeme hovoriť o posune od „začleňovania detí so znevýhodnením" k snahe vytvárať „školy pre všetkých". Tlak na zavádzanie inkluzívneho vzdelávania, ktorý sa v poslednom období prejavuje aj na Slovensku, sa však primárne netýka rušenia špeciálnych škôl, ako je to niekedy mylne interpretované. Týka sa požiadavky, aby sme zabezpečili bežným škôlkam a školám takú podporu, ktorá im umožní poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetky deti, ktoré sú v ich spádovej oblasti – pre deti s nadaním aj pre deti zo sociálne slabších rodín, pre deti so zdravotným znevýhodnením či pre deti, ktoré potrebujú podporu vo vzdelávaní len dočasne, napríklad z dôvodu, že sa im rozvádzajú rodičia či boli dlhšie obdobie choré.  

      Naša škola si vybrala túto neľahkú oblasť a rozhodla sa v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska pracovať na projekte "Škola inkluzionistov".

       

     • 1.a 4. miesto  na medzinárodnom  turnaji  Inter G Cup 2018 v Hradci Kralové

     • Žiaci našej školy sa v dňoch 25.9.-26.9 zúčastnili na medzinárodnom turnaji Inter G Cup 2018 v Hradci Kralové. Dňa 25.9.v  kategórii mladší žiaci obsadili 1. miesto a dňa  26.9. pokračoval turnaj staršími žiakmi, kde vo veľkej konkurencii českých slovenských a nemeckých tímov  sme mali zastúpené dve družstva ktoré obsadili  úžasné 4. miesto  a 9. miesto. Všetky tri tímy  mladších a starších žiakov predviedli perfektnú spoluprácu chlapcov a dievčat a ich umiestnenie potvrdilo, že aj na malej škole máme výborných žiakov schopných spolupráce a  vzájomnej komunikácie  práve potrebnej pre tento šport.  Naši žiaci odovzdali zo seba maximum a odchádzali spokojní a plní  zážitkov. Ako odmena pre všetkých  bola návšteva McDonaldu v Olomouci  a toto všetko  pod taktovkou dvoch učiteľov Miroslava Kseňáka a Alenky Sopkovej.

     • Ako vidia šiestaci bunku?

     • Do galérie Ako vidia šiestaci bunku? boli pridané fotografie.

      TAKTO VIDIA ŠIESTACI RASTLINNÚ A ŽIVOČÍŠNU BUNKU...

      Na hodine biológie šiestaci z plastelíny vytvorili model rastlinnej a živočíšnej bunky podľa učebnice a návodu, ktorý dostali od vyučujúcej. Cieľom hodiny bolo na pohľad rozlíšiť stavbu tela rastlinnej a živočíšnej bunky, čo sa im aj podarilo.