• PRIHLASOVANIE NA STRAVU
     • PRIHLASOVANIE NA STRAVU

     • Milí rodičia.

      V on-line dotazníku https://forms.gle/ChD17T5i44D32Y7o6 môžete prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni.

      V školskom roku 2020/2021 máme stanovené tretie finančné pásmo.

      Štátna dotácia v roku 2020 na stravu pre dieťa a deň, kedy je dieťa v škole, je 1,20€.

      Doplatok rodiča za dieťa, ktoré navštevuje 1. stupeň ZŠ, je 0,01 € za obed.

      Doplatok rodiča za dieťa, ktoré navštevuje 2. stupeň ZŠ, je 0,10 € za obed.

      Poplatok za réžiu je stanovený na 3,00 € za mesiac. Tento poplatok sa vypláca dvakrát ročne. Za mesiace september - december (spolu 12,00 €) v termíne do 20. októbra a za obdobie január - jún (spolu 18,00 €) v termíne do 20. februára.

      Prvý školský deň - 02. septebra sa nevarí. Stravovanie prebieha od 03. septembra.

      V prípade, že poberáte dávky v hmotnej núdzi, polatok za réžiu v ŠJ, po predložení dokladov a žiadosti, Vám bude odpusteý.

      Ďakujeme.

    • Prihlásenie do ŠKD
     • Prihlásenie do ŠKD

     • Milí rodičia, prosíme o vyplnenie nasledovnej on-line prihlášky https://forms.gle/DzmCQ3RsUNf3mi3j6 do školského klubu detí (ŠKD). Školský klub detí navštevujú deti od 1. až po 4. ročník (prípadne na žiadosť rodiča i starší). Prebieha v čase od konca vyučovania do 16:30. Ranný klub detí prebieha v čase od 06:00, do 07:30.Ranný klub detí môžu navštevovať deti od prvého, až po deviaty ročník.

      Poplatok za činnosť ŠKD (popoludňajšia) je 06,00 € mesačne. Pokiaľ dieťa navštevuje rannú i popoludňajšiu ŠKD, poplatok ostáva v sume 6,00 € mesačne.

      Platba je dvakrát ročne: 

      • za obdobie september - december, v sume 24,00 €. Splatnosť do 20. októbra.
      • za obdobie január - jún, v sume 36,00 €. Splatnosť do 20. februára.

       

      Pokiaľ bude dieťa navštevovať len ranný klub detí, poplatok za ŠKD je vo výške 3,00 € mesačne.

      Platba je dvakrát ročne: 

      • za obdobie september - december, v sume 12,00 €. Splatnosť do 20. októbra.
      • za obdobie január - jún, v sume 18,00 €. Splatnosť do 20. februára.

      V prípade, že poberáte dávky v hmotnej núdzi, polatok za ŠKD po predložení dokladov a žiadosti, Vám bude odpustený.

       

    • Prihláška nemecký jazyk / domov a práca (7. - 9. ročník)
     • Prihláška nemecký jazyk / domov a práca (7. - 9. ročník)

     • Vážení rodičia žiakov 7. - 9. ročníka. Prosíme vás o vyplnenie nasledovného on-line dotazníka https://forms.gle/Patc3KgHiEGsfxFf7, v ktorom zisťujeme záujem o výučbu druhého cudzieho jazyka. V zmysle inovovaného školského plánu ponúkame u nás v škole vyučovanie nemeckého jazyka (ako druhého cudzieho jazyka) od 7. ročníka. Prihláška je platná jeden školský rok - v priebehu roka nie je možná zmena. V prípade, ak by ste mali záujem o začiatok výučby vo ôsmom, prípadne deviatom ročníku, Vaše dieťa bude v skupine so žiakmi, ktorí sa už jazyk učili rok, resp. dva. Ako alternatíva k výučbe cudzieho jazyka je predmet "Domov a práca", kde žiaci získajú základné vedomosti o ekonomike, získajú manuálne zručnosti, či absolvujú prípravu jednoduchých jedál.

     • Vedrová pošta

     • Pandémia priniesla mladým aj starým nové nepoznané situácie. Väčšina popustila uzdu  fantázie, vyhrnuli rukávy a našli si bez problémov svoje užitočné miesto.

      Aj v školách nastali nevídané aktivity, zmeny a hlavne pribudlo veľa práce s technikou. Obdivujem učiteľov, ktorí hodiny pripravujú materiály na vyučovanie a ďalšie hodiny potom opravujú, komentujú a konzultujú odovzdané úlohy. Mne pandémia pripravila iný výcvik.

       Korona vládne svetom  a zdravotníctvo bojuje v neľahkých podmienkach.  Ale pozor - ostatné choroby – tie chronické alebo akútne nevymizli. A tak každodenne tisícky pacientov bojujú o svoje zdravie a život. Ja som  sa od vyučovania cez počítač dostala na nemocničnú posteľ. Po náročnej operácii pozerám pokorne do hadičky infúzie a sledujem, ako mi do tela prúdi chemoterapia, aby  zrevitalizovala boľavé telo. Čo napadne učiteľku v takejto chvíli. Napíšem svojim žiakom pekné motivačné listy, podľa ktorých môžu doma bádať , vytvárať pomôcky alebo pútavé nástenky.  Ako takéto 3D materiály dopraviť pani učiteľke? Stačí pri jej bráne zriadiť nevšednú schránku a všetko je hotové. Mimoriadna situácia – mimoriadna pošta. Pri návrate z nemocnice ma potešila plná schránka pekných prác deviatakov a šiestakov. Budú ozdobou novej učebne fyziky.

      Netradičnú fyziku tohto polroka ukončíme návštevou Aurélia – centra vedy a techniky mládeže v Bratislave. Už sa teším.

      Hodiny ležiac na posteli si uvedomujem, koľko ľudí musí naplno pracovať, aby bolo o pacientov postarané.

      Dovoľte mi, aby som touto cestou odovzdala z celého srdce úprimné  POĎAKOVANIE a vyjadrila veľký obdiv všetkým lekárom, zdravotníkom a ostatným za profesionalitu, nasadenie pri práci v neľahkých podmienkach súčasného zdravotníctva a krásny ľudský prístup.

      Všetkým želám veľa zdravia , radosti z práce, pokoja v rodine a verím, že čoskoro aj reálneho spoločenského ohodnotenia.

    • VYUČOVANIE OD 01. JÚNA
     • VYUČOVANIE OD 01. JÚNA

     • Vážení rodičia,žiaci. Od prvého júna otvárame našu prevádzku školy. Ako to budwe vyzerať a čo bude pre vás potrebné vedieť, či priniesť so sebou?

      RANNÁ DRUŽINA bude fungovať v čase od 06:30, do 07:40. Do rannej družiny môžete prísť v čase od 06:30, do 07:15.

      Pred šatňovými dverami bude umiestnený stojan s dezinfekciou, prosíme, aby ste si vydezinfikovali ruky. Je nám ľúto, ale vy rodičia nebudete môcť vstupovať do budovy a ani do šatne. Naši zamestnanci vášmu dieťaťu pomôžu radi. 

      Pri vstupe do šatne bude povereným zamestnancom odmeraná vášmu dieťaťu teplota.

      Následne na to dieťa po prezutí ide do svojej triedy. Deti nie sú v jednej triede, každé je umiestnené len vo svojej, už počas rannej družiny. 

      BEŽNÉ VYUČOVANIE začína príchodom do šatne. Už pri príchode na školský dvor žiadame žiakov, aby sa nezdružovali v skupinkách, ale priebežne vstupovali do šatne. Šatňa je otvorená od 07:30. Pred šatňou je umiestnený stojan na dezinfekciu rúk a poverený zamestnanec meria teplotu.

      Po prezutí žiaci idú priamo do svojich tried. Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom do triedy.
      Maximálny možný počet žiakov v triede je 20. Každá trieda bude mať svoj individuálny rozvrh - väčšinou blokovou formou - to znamená, že sa budú učiť počas dňa viacero predmetov prepojených. Počas dňa bude prebiehať vyučovanie len s jedným vyučujúcim, nebudú sa tvoriť žiadne skupiny. Každá trieda bude mať prestávku v rôznom čase. 

      Vyučovanie bude prebiehať individuálne pre každú triedu - maximálne do 12:10. Vyučovanie môže prebiehať i von - odporúčame do školy nosiť športové oblečenie umožňujúce voľný pohyb. Žiaci môžu stráviť výučbou von aj celý deň.

      Takisto obed bude v rôznom čase. Na chodbách a takisto pred jedálňou budú stojany s dezinfekciou rúk. V triedach a na wc je k dispozícii tekuté mydlo spolu s papierovými jednorazovými utierkami.

      Školský bufet nebude fungovať až do septembra. 

      V školskej jedálni bude vždy len jedna trieda - podľa rozpisu. Žiaci si samostatne neberú ani príbor, ani taniere - všetko dostanú individuálne pri okienku od pani kuchárky. 

      Školský klub detí pokračuje následne na to. Každá trieda má svoj vlastný klub - ostáva pôvodné zloženie detí, skupiny sa navzájom nemiešajú.

      Žiaci piateho ročníka odchádzajú po ukončení vyučovania, prípadne po obede. Mladší žiaci individuálne podľa vyplnených dotazníkov.

      Niekoľko ďalších dôležitých informácií:

      Každý žiak musí mať od rodičov zabezpečené dve rúška. Rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) má zabalené so sebou v taške.

      Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces. To znamená, že žiaci vo svojej skupine a triede rúška mať nemusia.

      Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.

      V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 

      Dôležité - Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie ( Priloha_2.pdf ) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. 

      V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte riaditeľa školy - 0944 069 167.    • DOTAZNÍK K NÁSTUPU DO ŠKOLY
     • DOTAZNÍK K NÁSTUPU DO ŠKOLY

     • Vážení rodičia, vzhľadom na plánované otvorenie škôl a školských zariadení pre žiakov od prvého, po piaty ročník od prvého júna vás žiadam o vyplnenie on-line dotazníku, či vaše dieťa nastúpi do školy, alebo nie. Takisto, či máte záujem o stravovanie a školský klub detí. Všetky ďalšie informácie budeme rozposielať postupne.Ďakujem. - Dotazník nájdete tu: DOTAZNÍK

    • Prihlášky na stredné školy - konzultačné hodiny
     • Prihlášky na stredné školy - konzultačné hodiny

     • Vážení rodičia, blíži sa termín podania prihlášok na stredné školy - do 15. mája 2020. 

      Na prihláške nie je potrebné potvrdenie od lekára. Je však potrebný podpis rodiča - ako zákonného zástupcu, nakoľko prihlášky budeme odosielať poštou, nie elektronicky.

      Keďže sa viacerí z vás rozhodli pre zmenu školy, alebo potrebujete poradiť, ponúkame vám možnosť konzultácie. V rámci konzultačných hodín vás prosíme, aby ste prišli prihlášku aj podpísať. 

      Na konzultáciu sa hláste telefonicky u pani učiteľky Sečíkovej - 0918 668 115, aby sme predišli tomu, že sa nás stretne v danom čase viac.

      Na konzultáciu si zabezpečte rúško i rukavice. Konzultácie budú prebiehať v piatej triede na prízemí v budove školy.

      Konzultačné dni:

       Streda 6. mája 2020 od 13:00 do 17:00
       Štvrtok 7. mája 2020 od 9:00 do 13:00
       Pondelok 11.mája 2020 od 13:00 do 17:00

     • Informácie o prijímacom konaní na stretné školy

     • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

      Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:

      Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

      Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

      1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača

      1.1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 28.februára 2020 podal najviac dve prihlášky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

      1.2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      1.3. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 10.apríla 2020 podal najviac dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.

      1.4. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy, ak nepodal prihlášky bodu 1.3.

      1.5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium.

      1.6. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      1.7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

      2. Riaditeľ základnej školy

      2.1. Riaditeľ základnej školy do 19. mája 2020 odošle prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.3. a 1.4. na príslušnú strednú školu. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

      2.2. Riaditeľ základnej školy odošle za jedného žiaka   na vzdelávanie poštou alebo v naskenovanej podobe e-mailom.

      3. Riaditeľ strednej školy

      3.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 7. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy, v súlade s prílohou č.2. Pri prijímacom konaní do učebných odborov, do odborného učilišťa a do praktickej školy je uplatnenie kritérií prijímacieho konania podľa prílohy č. 2 dobrovoľné.

      3.2. Riaditeľ strednej školy do 15. mája 2020 odošle prihlášku inej strednej škole, ak uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača požiada riaditeľa strednej školy o presun prihlášky na vzdelávanie podľa bodu 1.1. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      3.3. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.

      3.4. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

      3.5. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

      3.6. Riaditeľ strednej školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

      3.7. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

      3.8. Riaditeľ strednej školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.

      3.9. Riaditeľ strednej školy do 15. júna 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole.

      4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)

      4.1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

      4.2. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie.

      4.3. Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac. Možnosť zvýšenia počtu žiakov sa nevzťahuje na študijné odbory skupiny 82 a 86.

      4.4. Riaditeľ strednej školy do 1.júla 2020 poskytne orgánu miestnej štátnej správy v školstve a samosprávnemu kraju v jeho územnej pôsobnosti požadované údaje o žiakoch, ktorí nastupujú na štúdium na strednej škole po ukončení prijímacieho konania na nenaplnený počet miest.

      4.5. Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve do 28. augusta 2020 po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, s príslušným riaditeľom strednej školy a jeho zriaďovateľom určí strednú školu prea) žiaka, ktorý nebol prijatý na štúdium v žiadnej strednej škole, na ktorú si podal prihlášku na vzdelávanie,b) žiaka, ktorý úspešne skončil deviaty ročník základnej školy a nepodal prihlášku na vzdelávanie v žiadnej strednej škole.

      5. Spoločné ustanovenia

      5.1. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.

      5.2. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.

      5.3. Uchádzač prijatý na strednú školu doplní všetky potrebné potvrdenia, ktoré sa pripájajú k prihláške na vzdelávanie, najneskôr do 31. augusta 2020.

      5.4. Riaditeľ strednej školy môže rozhodnúť o predĺžení termínov podľa bodu 5.1 a 5.2.

      5.5. Všetky zasadnutia poradných orgánov sa uskutočňujú dištančne a hlasovania sa uskutočňujú per rollam, ak to technické podmienky umožňujú.

      5.6. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

      5.7. Toto rozhodnutie sa primerane vzťahuje aj na prijímanie žiakov na výchovu a vzdelávanie do odborného učilišťa alebo do praktickej školy.

      5.8. Na prijímanie na externú formu štúdia, kombinovanú formu štúdia a nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách sa vzťahujú ustanovenia § 69 školského zákona.

      5.9. Na organizáciu prijímacieho konania sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

      5.10. V odboroch vzdelávania, v ktorých sa overuje umelecký talent alebo športový výkon, je možné vlastné kritérium strednej školy podľa prílohy č. 2 bodu 3 využiť na dištančné overenie alebo v nevyhnutnom prípade prezenčné overenie s písomným súhlasom zriaďovateľa. Prijímacia skúška z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania musí prebiehať v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č: OLP/3170/2020 zo dňa 15. 4. 2020.

    • Zápis do materskej školy
     • Zápis do materskej školy

     • Zápis detí do materskej školy na  školský rok 2020/2021 sa uskutoční od  30. apríla do  31.mája 2020

       

      1. Zápis budeme organizovať bez osobnej prítomnosti detí  a rodičov výlučne elektronickou formou.
      2. Elektronickú prihlášku nájdete tu: https://forms.gle/snWdCPjSbQN8ohFL7
      3. V prípade, že vám situácia neumožňuje vyplniť prihlášku elektronicky, kontaktujte riaditeľa školy (p. Matejka 0944 069 167), alebo poverenú pani učiteľku (p. Golianová 0907 630 363)
      4. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní  nebudeme vyžadovať súčasne so žiadosťou. Toto potvrdenie doložia zákonní zástupcovia dieťaťa dodatočne a to na vyzvanie MŠ, najneskôr do 31.8.2020 (v závislosti od doby trvania danej situácie - COVID 19).

      Ďakujeme za prejavenú dôveru.

     • 2 % z vašich daní

     • Milí rodičia, priatelia a priaznivci našej ZŠ a MŠ. Po roku sa opäť na Vás obraciame s prosbou o pomoc a podporu prostredníctvom 2% z Vašich daní. Vaše 2% nám pomôžu na ceste ku kvalitnej výchove a vzdelávaniu pre Vaše/Naše deti. Postup na darovanie 2% nájdete na linku: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/, alebo stihnutím tohto dokumentu -  Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby.pdf 

      Ď A K U J E M E💗🥰🥰💗

      Po iné roky deti nosili tlačivá do školy a škôlky. Keďže teraz táto možnosť nie je, prosím vás - v prípade, že ste sa rozhodli pre našu ZŠ s MŠ Pliešovce - aby ste tlačivá priniesli do mojej poštovej schránky (Obrancov mieru 692/5, Pliešovce - zelená bytovka, na schránke Aida Kuglerová) alebo zaslali vaše dokumenty priamo na daňový úrad. Tlačivo nezabudnite podpísať.

      Ďakujem vám veľmi pekne. V prípade info volajte: 0904 818 538 alebo píšte na facebook. 

      S pozdravom Aida Kuglerová

    • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA 15.04. - 21.04.2020
     • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA 15.04. - 21.04.2020

     • Vážení rodičia, tohtoročný zápis do prvého ročníka bude vhľadom na situáciu špecifický. Prebehne v dňoch 15.04.2020 - 21.04.2020 elektronickou formou. Formulár na vyplnenie nájdete tu: http://tiny.cc/zapis2020

      Rodičia, ktorí tento dotazník už vypísali pred vyhlásením karantény, ho nemusia vypisovať opätovne - údaje sú zaznamenané.

      Od 22. apríla, do 24. apríla budeme kontaktovať všetkých rodičov, ktorí podali elektronickú prihlášku, aby sme ju potvrdili.

      Pokiaľ vám situácia neumožňuje zaslať prihlášku elektronicky, kontaktujte vedenie školy v dňoch zápisu v čase od 13:00, do 15:00 na telefónnom čísle 0944 069 167.

      Ak uvažujete o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, vyplňte túto žiadosť: https://forms.gle/zKVnRV5pUX26EQ9M7

      V prípade, ak ste si nie istí, či uvažovať o odklade, kontaktujte našu pani školskú psychologičku PhDr. Ingrid Benešovú na telefónnom čísle 0907 444 125 počas pracovných dní v čase od 09:00 - 15:30.

      Poplatok za zošity v sume 20,00€ budeme vyberať dodatočne - po otvorení prevádzky školy.

      Zoznam pomôcok, ktoré budú prváci v škole potrebovať: pomocky.pdf

      V prípade akýchkoľvek ďalších otázok, neváhajte osloviť vedenie školy.

      Ďakujeme za prejavenú dôveru.

    • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do budúcoročného 1. ročníka ZŠ.

      Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

      • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
      • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
      • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
      • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,

      Aby sme predišli šíreniu koronavírusu, na stránke našej školy bude umiestnená  elektronická prihláška. Jej vyplnením urýchlite administráciu, ktorá je potrebná pri zápise.

      Dieťa ste povinní zapísať aj keď bude mať odklad školskej dochádzky.

      Pripomíname, že zápis sa týka aj tých detí, ktoré mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky, a teda v tomto školskom roku do 1. ročníka nenastúpili.        

    • Budete mať doma prváčika?
     • Budete mať doma prváčika?

     • Vážení rodičia,

      jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup do školy. Pre dieťa je to prechod z obdobia „hier“ do obdobia „povinností“. Je to však aj obdobie zvýšenej záťaže pre rodičov. 

      Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy, je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas. Ak prihlási žiaka na dochádzku do školskej jedálne alebo školského klubu, je povinný dbať o to, aby aj tam žiak dochádzal pravidelne a včas.

      Zápisu dieťaťa do prvého ročníka sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Je potrebné priniesť si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

      Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne v mesiaci apríl. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku.

      Čo by mal prvák vedieť:

      samostatne sa obliecť a obuť

      pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi

      samostatne sa najesť

      samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod. 

      - správne vyslovovať všetky hlásky

      vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach

      vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách

      spočítať predmety do päť

      interpretovať obsah krátkej rozprávky

      poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku

      kresliť pevné a neroztrasené línie

      nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď., postava je anatomicky správne rozložená)

      vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary

      poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová atď.)

      orientovať sa v priestore, má vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo

      Ako by sa mal správať?

      vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 - 20 minút

      začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha

      na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká)

      väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý

      nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti

      v jeho správaní by sa nemal i prejavovať zlozvyky, ako napríklad cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie

      nezajakáva sa pri reči

      nepomočuje sa

      ovláda prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť a pod.)

       

      Želáme Vám a Vášmu dieťaťu v nasledujúcom školskom roku veľa úspechov.

    • CELOŠKOLSKÁ VÝZVA
     • CELOŠKOLSKÁ VÝZVA

     • Vážení rodičia, žiaci - CELOŠKOLSKÁ VÝZVA!!!!

      Keďže nasledovné týždne strávime domácim vzdelávaním, je potrebné, aby sme ujednotili určité postupy. Jednou z možností je i on-line vzdelávanie. Skôr, ako sa k nemu dopracujeme na viacerých hodinách ako je to teraz, potrebujeme vašu aktívnu pomoc. Najvýhodnejšie v súčasnosti je využívať na tento spôsob kmunikácie a výučby službu Microsoft Office 365. Väčšina žiakov na druhom stupni už s touto platformou pracovať vie. 
      Vaša pomoc a cieľom tohto týždňa by bolo, aby sa každé dieťa školy skúsilo pripojiť do služby Office 365. Kto z vás vlastní smartfón (môžu pomôcť rodičia), môžete si do neho nainštalovať aplikáciu Microsoft Teams.

      Každé dieťa školy už má vytvorenú mailovú adresu v tvare meno.priezvisko@zspliesovce.edu.sk
      Žiaci, ktorí sa do služby ešte nikdy neprihlasovali, majú predvolené heslo Sasa1234 .

      Podrobné návody ako sa prihlásiť a ako nainštalovať aplikáciu sú v prílohe tejto správy.

      Potrebné je, aby sa prihlásili VŠETCI žiaci - od prvého, až po deviaty ročník.

      Skúsme tento cieľ (teda prihlásiť sa na portál a nainštalovať aplikáciu) naplniť do piatku 27.03.2020.

      V prípade otázok, nejasností, kľudne ma kontaktujte na 0944 069 167, alebo matejka.slavomir@gmail.com

      ĎAKUJEME


      portal_office(1).pdf

      TEAMS.pdf​​​​​​​

     • SLÁVIK SLOVENSKA

     • 24.4.2018 prebehlo školské kolo v speve ľudových piesní Slávik Slovenska. Toto sú naši najlepší speváci. Do okresného kola postúpili víťazi z každej kategórie. V I: kategórii bude školu reprezentovať Richard Veľký ( žiak 3.triedy), v II. kategórii Nataška Zamišková ( žiačka 4.A triedy) a v III. kategórii Alžbeta Pálková ( žiačka 7.triedy). Blahoželáme!

    • Upratovanie v obciach
     • Upratovanie v obciach

     • V piatok 20.04.2018 naša škola v spolupráci s obecnými úradmi organizuje upratovanie v Pliešovciach, Pliešovciach - časť Zaježová a v Sáse. Akcie sa zúčastnia žiaci druhého stupňa. Prosíme rodičov žiakov, aby im zabezpečili vhodné oblečenie - športové, je možné, že sa zašpiníme. Tiež prosíme o zabezpečenie ochranných rukavíc.